Condicions generals d’ús del lloc web de l’INSTITUT GESTALT

Aquestes condicions generals regulen l’ús del lloc web de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L.

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONES D’ÚS
Els usuaris hauran de llegir les presents Condicions Generals d’ús d’aquesta pàgina web.
L’ús del lloc web de l’empresa GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L. implica el coneixement i plena acceptació de les advertències legals i condicions vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix i que a continuació s’especifiquen.

 

2. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del previst a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, s’informa que aquest lloc web ha estat creat, és mantingut i és propietat de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L., i la seva adreça, a la que podran dirigir-se els usuaris/es, és:

GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L.

Identitat: GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L. és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 39057, Foli 174, Secció 8 i CIF B-64344286

Adreça postal: Verdi, 94 baixos, 08012 Barcelona (Barcelona)

Telèfon: 932372815

Correu electrònic: ig@institutgestalt.com

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

Registre de l’usuari

Amb caràcter general, l’accés i ús d’aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris/es.
Tot i així, i amb caràcter excepcional, l’accés a determinats serveis està supeditat al registre de l’usuari en les bases de dades de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L.

L’usuari es compromet a utilitzar les seves claus d’accés (nom d’usuari i contrassenya) d’acord amb l’ús exclusiu de l’usuari titular de les mateixes i la seva custòdia, confidencialitat i correcta utilització són de la seva exclusiva responsabilitat.

 

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

1. Propietat industrial
La denominació GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L., així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest lloc web, són de propietat exclusiva de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L., qui els té degudament registrats. La seva titularitat li atorga, de conformitat amb l’Art. 34 de la Llei 17/2001, de 17 de desembre, de Marques, així com amb altres legislacions nacionals que puguin ser aplicables, el dret exclusiu d’utilitzar els esmentats signes distintius en el tràfic econòmic. Per consegüent, queda prohibit el seu ús per part de tercers que no tinguin autorització.
La possible presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a l’esmentada en el paràgraf precedent s’efectua sense finalitat comercial i amb l’autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets en exclusiva.

2. Noms de domini
En el mateix sentit que allò referit a l’apartat precedent, el nom de domini.

3. Drets d’autor
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.
Qualsevol altra autorització requerirà l’autorització expressa i per escrit de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L.

 

5. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents Condicions Generals d’ús es regeixen per les lleis espanyoles.
Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L. es substanciarà davant la jurisprudència espanyola.