fbpx skip to Main Content
Coaching
Coaching amb PNL

“El Coaching és la PNL en acció” John Grinder

El Coaching incideix en el client a través d’un procés de relació, conversa i exploració continua que li ajuda a definir el seu Nord professional, els seus objectius en les àrees més significatives i implementar un pla d’acció efectiu i concret per aconseguir els resultats ecològics apropiats. Actualment el coaching també está evolucionant, en les organitzacións modernes, com la forma natural de lideratge del segle XXI.

La Programació Neurolingüística, amb tot el bagatge del modelatge de l’excel·lència humana, en diverses àrees com la comunicació, facilitació de canvis, la conducció de grups, etc, aporta al coaching els elements claus i la metodologia precisa per dotar al PNL-Coach de les competències necessàries per realitzar la seva labor de facilitar a les persones el poder aconseguir els seus objectius, desenvolupar capacitats latents i aprendre constantment a través de l’és de la retroalimentació (feedback), afavorint així l’autoconeixement del client (coachee) i li facilita que aquest reveli tot el seu potencial intern per generar i implementar noves definicions de si més abarcativas i actuals, així com l’accés a nous recursos i valors personals possibilitadors de grans canvis.

Vídeos

Back To Top